دستگاه نمایش دهنده پیام های تکست ساده از طریق اینترنت
Online simple text message recieverنمایش دهنده پیام های تکست ساده

Specification

Number of characters 8 enough for Love you!


Communication interface Wireless


Access via Fanolem Website


Security  By user defined password


Power External android phone charger
دستگاه نمایش دهنده پیام های تکست ساده از طریق اینترنتOnline simple text message reciever

این دستگاه قادر است که همه پیام های ساده ای را که امکان نمایش آن بر روی 8 سون سگمنت باشد را نمایش دهد

این دستگاه از طریق وایرلس به اینترنت متصل شده و کاربران می توانند از طریق پنل شرکت شرکت فن ولم به دستگاه پیام بفرستندو دستگاه پیام ها را نشان خواهد داد

ناگفته پیداست برای اهالی فن هرکدام از این سگمنت ها به مثابه یک خروجی می باشد بدین معنی که این دستگاه مفهومی میباشد و عزیزان اگردرخواست نمایند دستگاهی با 40 خروجی دیجیتال به ایشان تحویل می شود